คลังความรู้

หมวดหมู่ของเนื้อหา : ข่าวสาร บทความและกิจกรรม

โพสในแต่ละช่วงเวลา : ค้นหาโพสตามระยะเวลา

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

การ Update Pttype ด้วย Script แก้ปัญหา Thairefer error : กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือบริหารความเสี่ยง : กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
สมุนไพร ๗+๑ สมุนไพรในชุมชน คุณคือผู้ตัดสินใจ : กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
รายการสื่อสุขศึกษาโรงพยาบาลหนองบุญมาก : ดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปรับปรุง 2561 : กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน : กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือ ระบบการบริหารความเสี่ยง รพ.หนองบุญมาก Rev 6 15 มีค 2561 : กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
การใช้งานโปรแกรม Hosxp : กดเพื่อดาวน์โหลด
RM HA  : ดาวน์โหลด , SPA Part III : ดาวน์โหลด , SPA Part II : ดาวน์โหลด , SPA Part I : ดาวน์โหลด