ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่ คือ ผู้ป่วยที่ไม่เคยติดต่อทำบัตรกับโรงพยาบาลหนองบุญมาก ควรปฏิบัติดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มการทำบัตรผู้ป่วยใหม่บริเวณแผนกเวชระเบียน
2. รับการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาที่ถูกต้องที่งานประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์ 10)
3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่ และส่งต่อพยาบาลเพื่อซักประวัติและรอพบแพทย์ตามอาการเจ็บป่วย

ผู้ป่วยเก่า  คือ ผู้ป่วยที่เคยทำบัตรกับโรงพยาบลหนองบุญมากแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบเกิด หรือทะเบียนบ้าน พร้อมยื่นบัตรนัด ที่แผนกเวชระเบียน
2. ตรวจสอบสิทธิ์และใบแสดงสิทธิ์
3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนส่งต่อพยาบาลเพื่อซักประวัติ และรอพบแพทย์ตามอาการเจ็บป่วย

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกทันตกรรม

1. ทำบัตรผู้ป่วย
2. ตรวจสอบสิทธิ์
3. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
– ค่าปกติ อยู่ในช่วง 90/60 – 140/80 มิลิเมตรปรอท
– ค่าผิดปกติ มากกว่า 140/90 มิลิเมตรปรอท ให้นั่งพัก 15 นาที แล้ววัดซ้ำ 1 รอบ
4. นำผลวัดควมดันโลหิตให้กับพยาบาลเพื่อประเมินความดันโลหิต ก่อนเข้ารับบริการทันตกรรมทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลหนองบุญมาก ในวันและเวลาราชการ 08.00 น. – 16.00 น.
งานผู้ป่วยนอก โทร. 044-330105-6 ต่อ 109
คลินิกทันตกรรม โทร. 044-330105-6 ต่อ 314
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โทร.044-330105-6 ต่อ 300,312

นำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่มารับบริการ
เพื่อความสะดวกในการได้รับการรักษาตามสิทธิอย่างถูกต้อง