ข่าวสารทางราชการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

ขออนุมัติเผยแพร่การจัดตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองบุญมาก

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑