เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่   1.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ  (Service Excellance)

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนากำลังคนและภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศ (People Excellance)

ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Governance  Excellance)

เข็มมุ่ง (แผนระยะสั้น 1 ปี)
1.พัฒนายกระดับโรงพยาบาลให้เป็นระดับF1
2.พัฒนาระบบการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยStroke  STEMI Sepsis  Pneumonia
3.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตายจากโรค NCD
4.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม IMC
5.พัฒนาพฤติกรรมบริการ

Core Competency (สมรรถนะหลักขององค์กร)
หมายถึง  การบริการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย ระยะกลาง (Intermediate care; IMC)