เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

—————————————————————————————————————————————————————–

เป้าหมายการดำเนินงานด้านสุขภาพของอำเภอหนองบุญมาก

—————————————————————————————————————————————————————–

1. ประชาชนได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม ทั้งความปลอดภัยด้านอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
3. ประชาชนมีหลักประกันทีี่จะได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. ประชาชน หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอำนวยความสะดวก ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการและการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
5. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ ได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาให้มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม
6. ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาไทย ได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

—————————————————————————————————————————————————————–

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

—————————————————————————————————————————————————————–

1. เสริมสร้างระบบประกันสุขภาพ 30 บาท ให้มีคุณภาพและทั่วถึงในทุกกลุ่ม
2. จัดให้มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืนทั่วทุกกลุ่ม
4. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิชาการ และการเรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและปัญหาสุขภาพคนไทย
5.เสริมสร้างพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ในการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ
6. เสริมสร้างการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
7. เสริมสร้างระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพและติดยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน
8. ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
9. เสริมสร้างเครือข่ายการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
10. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่น