ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

1. บันทึกข้อความ ขอซื้อขอจ้าง
2. บันทึกข้อความ ขอใช้เงินนอกแผน (ซื้อจ้าง)
3. สัญญาการยืมเงิน (พิมพ์ หน้า หลัง)
4. ขอใช้เงินสวัสดิการ
5. ขอยืมเงินสวัสดิการ
6. ใบสำคัญรับเงิน
7. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
8. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรม

9. ขอเอกสารการเงิน (สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ)
10. ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า หลัง)
11. บันทึกขออนุญาตไปราชการนอกสำนักงาน
12. แบบขออนุมัติเพื่ออบรม สัมมนาภายนอก
13. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
14. แบบใบลาพักผ่อน
15. ใบลาไปต่างประเทศ
16. แบบใบขอยกเลิกวันลา
17. หนังสือขอลาออกจากราชการ
18. แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19. ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก รพ.
20. ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
21. แบบมอบฉันทะ ธนาคารกรุงไทย