ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

1. บันทึกข้อความ ขอซื้อขอจ้าง [Word] [PDF]
2. บันทึกข้อความ ขอใช้เงินนอกแผน (ซื้อจ้าง) [Word] [PDF] [ตัวอย่าง]
3. สัญญาการยืมเงิน (พิมพ์ หน้า หลัง)
4. ขอใช้เงินสวัสดิการ
5. ขอยืมเงินสวัสดิการ
6. ใบสำคัญรับเงิน
7. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
8. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรม

9. ขอเอกสารการเงิน (สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ) [Word] [PDF]
10. ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พิมพ์ หน้า หลัง) [Word] [PDF]
11. บันทึกขออนุญาตไปราชการนอกสำนักงาน
12. แบบขออนุมัติเพื่ออบรม สัมมนาภายนอก [Word] [PDF]
13. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [Excel] [PDF]
14. แบบใบลาพักผ่อน [Excel] [PDF]
15. ใบลาไปต่างประเทศ
16. แบบใบขอยกเลิกวันลา [Word] [PDF]
17. หนังสือขอลาออกจากราชการ
18. แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19. ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก รพ.
20. ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
21. แบบมอบฉันทะ ธนาคารกรุงไทย
22. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (พิมพ์ หน้า-หลัง) [Word] [PDF]