ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับบริการ ถอนฟัน-ขุดหินปูน-อุดฟัน-ผ่าฟันคุด ฟรี 900 บาทต่อปี!

แจ้งผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกท่านทราบ

>> บัดนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มวงเงินแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับบริการ ถอนฟัน-ขุดหินปูน-อุดฟัน-ผ่าฟันคุด ฟรี 900 บาทต่อปี (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายอีกต่อไป)

***หมายเหตุ: หากใช้บริการครบ 900 บาทต่อปีแล้ว ในส่วนที่เกินจากนั้นผู้ประกันตนต้องชำระค่าบริการทันตกรรมที่เกินทุกกรณี****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สายด่วน 1506 หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.