เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน

โปรดทราบ.
สิทธิข้าราชการ….
เริ่มใช้ 4 พ.ค 61 นี้. แต่ต้องนำ” บัตรประชาชน” มาด้วยทุกครั้งที่มารักษาพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
**ผู้มีสิทธิ: ข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ /ผู้รับเบี้ยหวัด/ ผู้รับบำนาญ
**ผู้มีสิทธิ: คู่สมรส /บิดา /มารดา /บุตร อายุ 7-20 ปี
หมายเหตุ: หากไม่นำบัตรประชาชนมาแสดงท่านต้องชำระเงินเอง ( นำบิลไปเบิกเองตามระเบียบ)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.