โรงพยาบาลหนองบุญมาก จัดอบรมอัคคีภัย ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้จัดอบรมการป้องกันและรับมืออัคคีภัย ให้กับบุคลากรภายในโรพยาบาลหนองบุญมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลหนองหัวแรต