โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

วันนี้เวลา 14.30 น. นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมาและคณะจากสาธารณสุขนครราชสีมา มาเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก.

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำวนวน 1 เครื่อง ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา

มาตรการป้องกันความเสี่ยง Covid-19