ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมติดตั้ง) ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยโรงพยาบาลหนองบุญมากประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมติดตั้ง) ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบท้ายดังนี้
ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า300kw
ไฟล์แนบ : รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า300 kw
ไฟล์แนบ : เอกสารประกวดราคา