การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2565

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ข้อ 1 คำสั่ง / กรอบแนวทาง
        1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
        1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
        1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
        1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
        2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
        2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ดาวน์โหลด]
        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
        1.1 ข้อมูลผู้บริหาร [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.2 นโยบายของผู้บริหาร [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.3 โครงสร้างหน่วยงาน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
        1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ดาวน์โหลด 1][ดาวน์โหลด 2]
ข้อ
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย [ดาวน์โหลด]
        17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) [ดาวน์โหลด]
        17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี [ดาวน์โหลด]
        17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง [ดาวน์โหลด]
        17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ [ดาวน์โหลด
        17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) [ดาวน์โหลด

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
ข้อ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ดาวน์โหลด]
ข้อ
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน [ดาวน์โหลด]
        1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด
        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) [ดาวน์โหลด
        1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ [ดาวน์โหลด
        1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด
ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
        2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด
        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด [ดาวน์โหลด
                2.2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
                2.2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส      
        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด
ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
        3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด
        3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด
        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
ข้อ
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
        2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
        2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 [ดาวน์โหลด]
        2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
ข้อ3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]