ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน : Download
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่อง : Download