การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2567

ITA67 1. บันทึกข้อความคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม [Download]
ITA67 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม [Download]
ITA67 3. บันทึกข้อความ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม [Download]
ITA67 4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม [Download]
ITA67 5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ [Download]