การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1. มีคำสั่งข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด ]
          2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีกรเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ  (1) ถึงข้อ (3) [ดาวน์โหลด]
          4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงา1น และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

          1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
                    1.1. ข้อมูลผู้บริหาร [ดาวน์โหลด]
                    1.2. นโยบายของผู้บริหาร [ดาวน์โหลด]
                    1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    1.4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง [ดาวน์โหลด]
                    1.5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    1.6 ข่าวสารโรงพยาบาลดงเจริญ [ดาวน์โหลด]
                    1.7. ข้อมูลติดต่อ [ดาวน์โหลด]
                    1.8. ช่องรับฟังความคิดเห็นของบุลคลภายนอกต่อหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    1.9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [ดาวน์โหลด]
                    1.10. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม [ดาวน์โหลด]
                    1.11. พระราชบัญญัติมาตราทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลด]
                    1.12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 [ดาวน์โหลด]
                    1.13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [ดาวน์โหลด]
                    1.14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน [ดาวน์โหลด]
                    1.15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct) [ดาวน์โหลด]
          2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          4. แผนการใช้จ่ายงบประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ดาวน์โหลด]
          6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ดาวน์โหลด]
          7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ดาวน์โหลด]
          8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ดาวน์โหลด]
          9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
                    9.1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา [ดาวน์โหลด]
                    9.2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [ดาวน์โหลด]
                    9.3. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง [ดาวน์โหลด]
                    9.4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ [ดาวน์โหลด]
                    9.5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
                              แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1 ประจำเดือน ตุลาคม 63 [ดาวน์โหลด]
                              แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 63 [ดาวน์โหลด]
                              แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 63
          10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) [ดาวน์โหลด]
          11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ดาวน์โหลด]
          2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่ม [ดาวน์โหลด]
          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
                    1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ [ดาวน์โหลด]
                    1.2. หนังสือจัดสรรงบประมาณ [ดาวน์โหลด]
                    1.3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด]
                    1.4. คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ [ดาวน์โหลด]
                    1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงานทุก 6 เดือน)
                    2.1 หนังสือรายงาผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS [ดาวน์โหลด]
           3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
                    3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และ การควบคุม กำกับ สอบทาน  [ดาวน์โหลด]
                    3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด [ดาวน์โหลด]
                              3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563 [ดาวน์โหลด]
                              3.3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563 [ดาวน์โหลด]
                              3.3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563 [ดาวน์โหลด]
                              3.3.4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ดาวน์โหลด]
                              3.3.5 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2564 [ดาวน์โหลด] 
                              3.3.6ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                              3.3.7 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2564[ดาวน์โหลด]
                              3.3.8 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564[ดาวน์โหลด]
                               
3.3.9 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                                3.3.9 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ [ดาวน์โหลด]
          2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
                    2.1 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 [ดาวน์โหลด]
                    2.2 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 [ดาวน์โหลด]
                    2.3 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 [ดาวน์โหลด]
                    2.4 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.5 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.6 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.7 แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.8 แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.9 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.10 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
                    2.11 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564 [ดาวน์โหลด]
          3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [ดาวน์โหลด]
          2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด]
          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) [ดาวน์โหลด]
          3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ) [ดาวน์โหลด]
          4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด
          5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

          1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ ดีมาก หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขอบบุคลากร
                    – ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย.63- ก.ย.63) [ดาวน์โหลด]
                    – ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) [ดาวน์โหลด]
          3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

**************************************************************************

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                    1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ [ดาวน์โหลด]
                    1.2. โครงการ [ดาวน์โหลด]
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย [ดาวน์โหลด]
          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [ดาวน์โหลด]
          4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย [ดาวน์โหลด]
          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [ดาวน์โหลด]
          6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ

**************************************************************************

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ช่องทางการร้องเรียน

          1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          3. บันทึกข้อความ และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) [ดาวน์โหลด]
                    รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
                    เดือน ต.ค 63- มี.ค.64
                    รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
                    เดือน เม.ย. 64- ก.ย.64 [ดาวน์โหลด]
          4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564  [ดาวน์โหลด]
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 [ดาวน์โหลด]
          3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 [ดาวน์โหลด]
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 [ดาวน์โหลด]
          4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น
หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือ มีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

          1.หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                    1.2 โครงการ/กิจกรรม
          2. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
          3. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
          4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
          5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และ สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
          6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

**************************************************************************

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น ข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม [ดาวน์โหลด]
          3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [ดาวน์โหลด]
          4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง

          1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม [ดาวน์โหลด]
          3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม [ดาวน์โหลด]
          4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2.และข้อ 3. [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

          1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ [ดาวน์โหลด]
          3. มีแบบฟอร์มใบยีมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ [ดาวน์โหลด]
          4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3. [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [ดาวน์โหลด]
          2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 [ดาวน์โหลด]
          4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

          1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [าวน์โหลด]
          2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด]
          3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด]
          4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

          1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ดาวน์โหลด]
                    1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
                    1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                    2.1 รายงานผลการกำกับติดตรมการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงาน
                              – แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม (รอบ 6 เดือน คือ มี.ค.64 และ รอบ 12 เดือน ก.ย.64) [ดาวน์โหลด]
                              – แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) [ดาวน์โหลด]
                    2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [ดาวน์โหลด]
          2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน [ดาวน์โหลด]
          3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [ดาวน์โหลด]
          4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                    1.1 บันทึกขอความอนุมัติดำเนินโครงการ [ดาวน์โหลด]
                    1.2 โครงการ [ดาวน์โหลด]
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [ดาวน์โหลด]
          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และ ต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

          1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
                    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ [ดาวน์โหลด]         
                    1.2 โครงการ [ดาวน์โหลด]   
          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” [ดาวน์โหลด]
          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG [ดาวน์โหลด]
          4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าทุจริต” [ดาวน์โหลด]
          5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ /กิจกรรม [ดาวน์โหลด]
          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG“

          1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซติของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG [ดาวน์โหลด]
          3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG [ดาวน์โหลด]
          4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง [ดาวน์โหลด]
          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

**************************************************************************

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ดาวน์โหลด]
          2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ดาวน์โหลด]
          3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]
          4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ [ดาวน์โหลด]
          5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 [ดาวน์โหลด]
          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**************************************************************************