การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ การร้องเรียน

กรอบแนวทางการเผยแพร่และรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก ปี2562

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม