ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพจโรควร้ายๆ วัยทำงาน

ตัวอย่างสื่อจากเพจโรควร้ายๆวัยทำงาน
https://www.facebook.com/strongworkers/

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับบุคลากรใหม่

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ การร้องเรียน

กรอบแนวทางการเผยแพร่และรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลหนองบุญมาก ปี2562

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน