การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566

1. บันทึกข้อความคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม [Download]
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม [Download]
3. บันทึกข้อความ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม [Download]
4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม [Download]
5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ [Download]

—————————————————————————