รายงานการประเมินตนเอง SAR2011 ปี 2561 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR2020 Service Profile หน่วยงาน

รายงานการประเมินตนเอง SAR2011 ปี 2561

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR202

Service Profile หน่วยงาน

—————————-

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

ตามที่โรงพยาบาลหนองุญมาก ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตามที่ประกาศแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ดำเนินการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 : Download

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 : Download